Проекти

Екипът на ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ с.Браниполе, полага усилия за създаване на навици за толерантни междуличностови взаимоотношения и екипна работа с цел повишаване качествените показатели на учениците в задължителната подготовка и развиване на творческите им способности, като се прилагат иновативни методи на обучение. Проектът “ Твоят час“ дава възможност за провеждане на извънкласни дейности, организирани от училишето. С изпълнението му се цели развиване на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене, чрез дейности развиваши специфични знания, умения и компетентности.

Основни дейности и ръководители на групите по проекта:

Групи „Занимания по интереси“

1. Клуб „Еко старс“ – ръководител Анета Колева

2. Компютърна лаборатория – ръководител Ваня Неделчева

3. Клуб „Любознателни“ – ръководител Елена Димитрова

Групи “ Обучителни затруднения“

1. „Български език и литература в начален етап“ – ръководител Анета Колева

2. „Български език и литература “ – ръководител Милена Дончева

3. „Математика“ – ръководител Елена Гьошева